Hovedside    |   OM OSS    |   OM BUTIKKEN    |   BØRSEMAKERVERSTED    |   INFO SIDEN    |   FORESPØRSEL


 

19. oktober, noe forsinket, falt dommen i Dalane Tingrett i saken hvor Alm Våpen & Villmark AS hadde stevnet Staten v/justisdepartementet for retten.

 
Det var en svært overraskende dom både for Alm og advokat Staalesen, som resulterte i at Staten ble frifunnet. Alm var på forretningsreise i Frankrike og ble først kjent med dommen sent om kvelden gjennom sin advokat.
Vi oppfatter dommen som svært mangelfullt begrunnet. Retten har ikke tatt stilling til det egentlige stridsspørsmålet, nemlig om ombygging av heldempede salongrifler er brudd på våpenforskriftens §4.
Retten har kun basert sin avgjørelse på om ombygging av salongriflene er en "vesentlig endring av et våpens karakter" og som saksøker skulle hatt politimesterens tillatelse til.
Av mangel på klar ordlyd i lovverket har retten basert sin avgjørelse på tolkinger som POD har formidlet i gamle rundskriv, samt i våpenforskriftens §2. Retten har helt sett bort fra gjeldende rundskriv fra 2009 som erstatter alle gamle rundskriv og våpenforskriftens §4, selve bakgrunnen for saken. Noe som saksøker er svært overrasket over. 
 
Med bakgrunn i dette var det ikke vanskelig å beslutte å anke dommen til Gulating lagmannsrett. Vi var forberedt på at saken ville bli anket, men var i den tro at det var Staten som ville anke dommen. Vår sak står fortsatt sterkt og vil som forventet måtte avgjøres endelig av lagmannsretten. Ankesaken vil trolig først komme opp på vårparten.
I mellomtiden er beslutningen om tilbakekall av bevilling gitt oppssettende virkning (utsatt ikrafttredelse) til etter at ankesaken er avklart. Vi kan altså fortsette virksomheten som før, men kan ikke bygge heldempede salongrifler før evt. etter en seier i Lagmannsretten.
 
 


 
      Powered by: www.i-tools.no